Tag Archives: เรียนบัลเล่ต์ นนทบุรี

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

New Normal ที่ First Position Ballet Studio

โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ และผู้สนใจอ […]

Turnout

การเปิดเท้าที่เรามักได้ยินกันตอนเรียนบัลเล่ต์ แท้จริงแล […]

หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน การเรียนบัลเล่ต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประ […]

เด็กๆ จะขึ้นปลายเท้าได้เมื่อไหร่

ในการเรียนบัลเล่ต์ ทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวเด็กๆ เองมักจะ […]

เรียนบัลเล่ต์ นนทบุรี

เรียนบัลเล่ต์ นนทบุรี

สอนบัลเล่ต์ เรียนบัลเล่ต์ นนทบุรี First Position Ballet […]