Tag Archives: หลักสูตรบัลเล่ต์

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

New Normal ที่ First Position Ballet Studio

โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ และผู้สนใจอ […]

หลักสูตรการเรียนการสอนบัลเล่ต์ในประเทศไทย

ปัจจุบัน การเรียนบัลเล่ต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในประ […]

ทำไมจึงควรเลือกเรียนบัลเล่ต์ในหลักสูตร RAD

Royal-Academy-of-Dance

หลักสูตร RAD เป็นหลักสูตรการเรียนบัลเล่ต์ของสถาบัน Roya […]