Category Archives: บัลเล่ต์

การเตรียมตัวของผู้ปกครองในการให้ลูกเรียนบัลเล่ต์

Primary Ballet

การเต้นบัลเล่ต์ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เด็กๆ ได้ฝ […]

ประเภทของบัลเล่ต์

การเต้นบัลเล่ต์ คือ ศิลปศาสตร์การเต้นรูปแบบหนึ่ง ตามที่ […]